นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Refractive Error, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ