นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ