นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..

นพ. พิสิฏฐ์ บุญมา