พญ. ภิญญดาภัทร์ วัชรานุเคราะห์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
ภาษา
English, French, Thai

การศึกษา

BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Clinical Dermatology Queen Mary University of London, United Kingdom
BBBB
Master of Research Imperial College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..