ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช