ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Michigan, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา, ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเหงือกปริทันต์

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช