ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Elekta Synergy, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช