นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..