พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหอบหืด
วัณโรคปอด
การเลิกสูบบุหรี่
ไอเรื้อรัง
ภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด-19
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์การนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
BBBB
Sleep Medicine University of Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..

พญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์