พญ. พิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..