พญ. พิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..