พญ. เพียงบุหลัน ยาปาน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. เพียงบุหลัน ยาปาน