นพ. ภูริช ประณีตวตกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ภูริช ประณีตวตกุล
Sunday
31 Jan
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
01 Feb
Tuesday
02 Feb
Wednesday
03 Feb
Thursday
04 Feb
Friday
05 Feb
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
08 Feb
Tuesday
09 Feb
Wednesday
10 Feb
Thursday
11 Feb
Friday
12 Feb
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
15 Feb
Tuesday
16 Feb
Wednesday
17 Feb
Thursday
18 Feb
Friday
19 Feb
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
22 Feb
Tuesday
23 Feb
Wednesday
24 Feb
Thursday
25 Feb
Friday
26 Feb
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
01 Mar
Tuesday
02 Mar
Wednesday
03 Mar
Thursday
04 Mar
Friday
05 Mar
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Wednesday
10 Mar
Thursday
11 Mar
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
Wednesday
31 Mar
Thursday
01 Apr
Friday
02 Apr
Saturday
03 Apr
Sunday
04 Apr
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
05 Apr
Tuesday
06 Apr
Wednesday
07 Apr
Thursday
08 Apr
Friday
09 Apr
Saturday
10 Apr
Sunday
11 Apr
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
12 Apr
Tuesday
13 Apr
Wednesday
14 Apr
Thursday
15 Apr
Friday
16 Apr
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
ศูนย์หู คอ จมูก
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun