นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Oregon Health & Science University, OSHU Simulation Facilitator Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate International Elective Scholarship Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์