นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

อายุรศาสตร์โรคเลือด

การศึกษา

BBBB
Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ แพทยสภา
BBBB
Oregon Health & Science University OSHU Simulation Facilitator Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate International Elective Scholarship Program Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์