นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์