นพ. พศวีร์ เขมะพิพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Oregon Health & Science University, OSHU Simulation Facilitator Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Postgraduate International Elective Scholarship Program, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..