นพ. พนธกร พานิชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Invited Speaker II Topic : Advances in THA Approaches Reviewed, International Congress of the Korean Hip Society The 64th Annual Meeting, เกาหลีใต้
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม

นัดหมายแพทย์

นพ. พนธกร พานิชกุล