นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Shoulder and Elbow Surgery - Sports Traumatology, ATOS Klinik Heidelberg, Germany

นัดหมายแพทย์

นพ. ไผทวุฒิ อุ่นสมบัติ
Wednesday
04 Aug
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
05 Aug
Orthopedic Center
Friday
06 Aug
BASEM
Saturday
07 Aug
BASEM
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
BASEM
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
12 Aug
Orthopedic Center
Friday
13 Aug
BASEM
Saturday
14 Aug
BASEM
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
BASEM
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
19 Aug
Orthopedic Center
Friday
20 Aug
BASEM
Saturday
21 Aug
BASEM
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
BASEM
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
26 Aug
Orthopedic Center
Friday
27 Aug
BASEM
Saturday
28 Aug
BASEM
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
BASEM
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
02 Sep
Orthopedic Center
Friday
03 Sep
BASEM
Saturday
04 Sep
BASEM
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
BASEM
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
09 Sep
Orthopedic Center
Friday
10 Sep
BASEM
Saturday
11 Sep
BASEM
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
BASEM
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
16 Sep
Orthopedic Center
Friday
17 Sep
BASEM
Saturday
18 Sep
BASEM
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
BASEM
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
23 Sep
Orthopedic Center
Friday
24 Sep
BASEM
Saturday
25 Sep
BASEM
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
BASEM
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep
BASEM
Orthopedic Center
Thursday
30 Sep
Orthopedic Center
Friday
01 Oct
BASEM
Saturday
02 Oct
BASEM
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
BASEM
Saturday
09 Oct
BASEM
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
BASEM
Saturday
16 Oct
BASEM
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
BASEM
Saturday
23 Oct
BASEM
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
BASEM
Saturday
30 Oct
BASEM