ทพญ. ภคธิติ รุจิโรจนานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ภคธิติ รุจิโรจนานันท์