นพ. พีรพล ประทีปอมรกุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Loading

Loading Schedule..