นพ. พีระนาท โชติวิทยธารากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
GI MOTILITY Workshop "High Resolution Manomentry", โรงพยาบาลราชวิถี, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. พีระนาท โชติวิทยธารากร