นพ. พีระ จิตตำนาน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. พีระ จิตตำนาน
Wednesday
24 Feb
Ear Nose Throat Center
Thursday
25 Feb
Ear Nose Throat Center
Friday
26 Feb
Ear Nose Throat Center
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Ear Nose Throat Center
Monday
01 Mar
Ear Nose Throat Center
Tuesday
02 Mar
Ear Nose Throat Center
Wednesday
03 Mar
Ear Nose Throat Center
Thursday
04 Mar
Ear Nose Throat Center
Friday
05 Mar
Ear Nose Throat Center
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Ear Nose Throat Center
Monday
08 Mar
Ear Nose Throat Center
Tuesday
09 Mar
Ear Nose Throat Center
Wednesday
10 Mar
Ear Nose Throat Center
Thursday
11 Mar
Ear Nose Throat Center
Friday
12 Mar
Ear Nose Throat Center
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Ear Nose Throat Center
Monday
15 Mar
Ear Nose Throat Center
Tuesday
16 Mar
Ear Nose Throat Center
Wednesday
17 Mar
Ear Nose Throat Center
Thursday
18 Mar
Ear Nose Throat Center
Friday
19 Mar
Ear Nose Throat Center
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Ear Nose Throat Center
Monday
22 Mar
Ear Nose Throat Center
Tuesday
23 Mar
Ear Nose Throat Center
Wednesday
24 Mar
Ear Nose Throat Center
Thursday
25 Mar
Ear Nose Throat Center
Friday
26 Mar
Ear Nose Throat Center
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Ear Nose Throat Center
Monday
29 Mar
Ear Nose Throat Center
Tuesday
30 Mar
Ear Nose Throat Center
Wednesday
31 Mar
Ear Nose Throat Center
Thursday
01 Apr
Ear Nose Throat Center
Friday
02 Apr
Ear Nose Throat Center
Saturday
03 Apr
Sunday
04 Apr
Ear Nose Throat Center
Monday
05 Apr
Ear Nose Throat Center
Tuesday
06 Apr
Ear Nose Throat Center
Wednesday
07 Apr
Ear Nose Throat Center
Thursday
08 Apr
Ear Nose Throat Center
Friday
09 Apr
Ear Nose Throat Center
Saturday
10 Apr
Sunday
11 Apr
Ear Nose Throat Center
Monday
12 Apr
Ear Nose Throat Center
Tuesday
13 Apr
Ear Nose Throat Center
Wednesday
14 Apr
Ear Nose Throat Center
Thursday
15 Apr
Ear Nose Throat Center
Friday
16 Apr
Ear Nose Throat Center
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
Ear Nose Throat Center
Monday
19 Apr
Ear Nose Throat Center
Tuesday
20 Apr
Ear Nose Throat Center
Wednesday
21 Apr
Ear Nose Throat Center
Thursday
22 Apr
Ear Nose Throat Center
Friday
23 Apr
Ear Nose Throat Center
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Ear Nose Throat Center
Monday
26 Apr
Ear Nose Throat Center
Tuesday
27 Apr
Ear Nose Throat Center
Wednesday
28 Apr
Ear Nose Throat Center
Thursday
29 Apr
Ear Nose Throat Center