ทพญ. ปวิญญา มานุจำ

การศึกษา

BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ปวิญญา มานุจำ