นพ. ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

นัดหมายแพทย์

นพ. ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์