ผศ. นพ. ปวิณ คชเสนี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Spine Surgery, University of lowa hospitals and clinics, United States
BBBB
Pediatric Orthopaedics, University of lowa hospitals and clinics, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..