พญ. ปวีณา สารการโกศล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..