พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จอประสาทตา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
สาขาที่สนใจพิเศษ
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นัดหมายแพทย์

พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี