พญ. ภัทราวลัย สิรินารา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Public Health, Harvard T.H. Chan School Public Health, Harvard University, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Harvard Occupational and Environmental Medicine Residency, Harvard University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Certificate, American Medical Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Board of Registration in Medicine (licensed physician), The Massachusetts Medical Society, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..