พญ. ภัทราวลัย สิรินารา

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Public Health Harvard T.H. Chan School Public Health, Harvard University, United States
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม Harvard Occupational and Environmental Medicine Residency, Harvard University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Certificate American Medical Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Board of Registration in Medicine (licensed physician) The Massachusetts Medical Society, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..