พญ. ภัทราวลัย สิรินารา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) Certificate, American Medical Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Board of Registration in Medicine (licensed physician), The Massachusetts Medical Society, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719