ทพญ. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ช่องปาก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์ช่องปาก, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
กลิ่นปากภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อยความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้าทันตกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
Loading

Loading Schedule..