พญ. ปฏิมา อรวรรณหโณทัย

อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..