พญ. ปฏิมา อรวรรณหโณทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Essential in Headache Medicine Course, The Thai Headache Society and Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
1st Asia-Pacific Symposium on Stroke, Ferrer, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

พญ. ปฏิมา อรวรรณหโณทัย