ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย
BBBB
สิทธิผู้ป่วย(การถูกฟ้องร้อง), ไทย
BBBB
2nd BGH Annual Acad. Meeting, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พัชรินทร์ ปอแก้ว