พญ. พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง
Loading

Loading Schedule..