พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, American Board of Pediatrics (Recertified), United States
BBBB
Pediatrics Pulmonary, University of California, United States
BBBB
Pediadrics, Mount Sanai School of Medicine of New York University, United States
BBBB
Pediatrics, Southern Illinois University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
สมาชิก, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย
Loading

Loading Schedule..