พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
สมาชิก, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร