พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ American Board of Pediatrics (Recertified), United States
BBBB
Pediatrics Pulmonary University of California, United States
BBBB
Pediadrics Mount Sanai School of Medicine of New York University, United States
BBBB
Pediatrics Southern Illinois University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
สมาชิก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..

พญ. ภัสสรา เลียงธนสาร