นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Customer First - หลักจิตวิทยาก, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์