นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Six-Axis Deformity Correction: Speed Planning, LifeBridge Health, สหรัฐอเมริกา
BBBB
28th Annual Baltimore Limb Deformity Course, LifeBridge Health, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Evaluation and Treatment of Knee and Ankle Contractures, LifeBridge Health, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม