นพ. ปริวัตร เพ็งแก้ว

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..