ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์