ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ปริทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์