นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
ดูแลหญิงตั้งครรภ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..


นพ. ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล