นพ. ปัญญา สุริย์จามร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ออร์โธปิดิกส์เด็ก, แพทยสภา
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Clinical Research Fellow Pediatri Orthopedics, Fukuoka Childrens Hospital, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
Loading

Loading Schedule..