นพ. ปัญญา สุริย์จามร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ออร์โธปิดิกส์เด็ก แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Clinical Research Fellow Pediatri Orthopedics Fukuoka Childrens Hospital, Japan
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปัญญา สุริย์จามร