นพ. ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย