พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Care Laryngology and Swallowing, University of Colorado, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..