พญ. พัณณิดา วัฒนพนม

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Spanish, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Business Administration (Executive), Sasin Graduate Institute of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ University of Maryland, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ Albert Einstein Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. พัณณิดา วัฒนพนม