นพ. ปณิธาน จริงจิตร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปณิธาน จริงจิตร