พญ. พนิดา รณไพรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..