พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Academic Morning Brief, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. พรรณนภา ศรีนิลทา