นพ. พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
BBBB
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Loading

Loading Schedule..