นพ. พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย
BBBB
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 2, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย
Loading

Loading Schedule..