พญ. พักตร์วิภา สาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..