พญ. พักตร์วิภา สาคร

เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

พญ. พักตร์วิภา สาคร