พญ. พักตร์วิภา สาคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. พักตร์วิภา สาคร