นพ. ภักดิ์สม ราชูภิมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, แพทยสภา