นพ. ภักดิ์สม ราชูภิมล

รังสีวิทยาวินิจฉัย
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..