พญ. ภัควีร์ นาคะวิโร

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. ภัควีร์ นาคะวิโร