นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advance Laparoscopic and Endoscopic Surgery, Chulalongkorn University

นัดหมายแพทย์

นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ