นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2013 Annual Meeting & World Congress on Exercise Is Medicine, American College of Sports Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Fellowship Program of Sport Medicine, Knee and Shoulder Surgery, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ภักดิ์ ธงภักดิ์