นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา