นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา