นพ. ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (1996-2006), United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์