นพ. ผดุงเกียรติ เวชวิชานิยม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Nursing Quality Round, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ เวชวิชานิยม