นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 24, กองทัพอากาศ, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม