พญ. อรวรรณ อิทธิโสภณกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Civil Aeromedical Evacuation, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. อรวรรณ อิทธิโสภณกุล